July 2022
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
2 Tammuz
1
3 Tammuz
2
Korach
4 Tammuz
3
5 Tammuz
4
6 Tammuz
5
7 Tammuz
6
8 Tammuz
7
9 Tammuz
8
10 Tammuz
9
Chukas
11 Tammuz
10
12 Tammuz
11
13 Tammuz
12
14 Tammuz
13
15 Tammuz
14
16 Tammuz
15
17 Tammuz
16
Balak
18 Tammuz
17
17 BTammuz
19 Tammuz
18
20 Tammuz
19
21 Tammuz
20
22 Tammuz
21
23 Tammuz
22
24 Tammuz
23
Shabbos Mevorchim
Pinchas
25 Tammuz
24
26 Tammuz
25
27 Tammuz
26
28 Tammuz
27
29 Tammuz
28
1 Av
29
Rosh Chodesh
2 Av
30
Matos, Maseh
3 Av
31