Mazelt Tov to Alex and Zhenya Meyerson on the birth of a baby boy!

Mazelt Tov to Alex and Zhenya Meyerson on the birth of a baby boy!