Community Announcements


December 30, 2016

Mazel Tov to Ariel and Chani Briskman on the birth of a baby boy!


October 27, 2016

Mazel Tov to Avrohom and Karen Polatsek on the birth of a baby boy!


October 22, 2016

Mazel Tov to Igor and Innessa Donskoy on the birth of a baby girl!


July 29, 2016

Mazel Tov to Yakov and Sarah Leah Gertsberg on the birth of a baby boy!


July 6, 2016

Mazel Tov to Avraham and Michelle Dimarsky on the birth of a baby boy!


July 6, 2016

Mazel Tov to Yehoshua and Adina Dimarsky on the birth of a baby girl!


April 23, 2016

Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Dimarsky on the birth of a baby girl!


March 30, 2016

Mazel Tov to Misha and Avigail Bass on the birth of a baby girl!


March 23, 2016

Mazel Tov to Misha and Angela Khvilovsky on the birth of a baby girl!


February 28, 2016

Mazel Tov to Misha Krugman and Zhanna Bogoslovskaya on their wedding!


December 17, 2015

Mazelt Tov to Alex and Zhenya Meyerson on the birth of a baby boy!


December 9, 2015

Mazelt Tov to Grisha and Lena Titievsky on the birth of a baby girl!


October 24, 2015

Mazel Tov to Amy and Chava Volinsky on the birth of a baby boy!


October 14, 2015

Mazel Tov to Mordechai and Olga Kilshteyn on the birth of a baby boy!


September 24, 2015

Mazel tov to Dan and Bella Feinstein on the birth of a baby BOY!


September 9, 2015

Mazel Tov to Yonoson and Jenny Serle on the birth of a baby girl!


August 28, 2015

Mazel Tov to Simcha and Chaya Litwak on the birth of a baby boy!


August 28, 2015

Mazel Tov to Ariel and Marianna Gorelik on the birth of a baby girl!


August 23, 2015

Mazel Tov to Artur and Gina Fridberg on the birth of a baby boy!


August 17, 2015

Mazel Tov to Dan and Michal Gordon on the birth of a baby girl!


August 13, 2015

Mazel Tov to Avraham and Karen Polatsek on the birth of a baby girl!


June 25, 2015

Mazel Tov to Yitzchak and Lori Baron on the birth of a baby girl!


April 17, 2015

Mazel Tov to Vlad and Kiriya Fefer on the birth of a baby boy!


April 15, 2015

Mazel Tov to Shalom Tzvi Gillig on on becoming a Barmitzvah!


April 12, 2015

Mazel Tov to Ilyusha and Natasha Birman on the birth of a baby boy!


April 9, 2015

Mazel Tov to Moshe Meir Gutkin on on becoming a Barmitzvah!


April 9, 2015

Mazel Tov to Yishai Tzvi Tseitkin on on becoming a Barmitzvah!


April 8, 2015

Mazel Tov to Boris and Nechama Maslovsky on the birth of a baby boy!


April 7, 2015

Mazel Tov to Ilya and Sara Yeverovich on the birth of a baby girl!


March 24, 2015

Mazel Tov to Yitzchak and Brochi Eskin on the birth of a baby girl!


March 9, 2015

Mazel Tov to Dima and Anya Mogilevsky on the birth of a baby girl!


March 8, 2015

Mazel Tov to Asya Keren and Shay Savy on their wedding!


February 22, 2015

Mazel Tov to Zhenya Stavnitser and Rimma Melnikov on their wedding!


January 2, 2015

Mazel Tov to Zhenya and Benyomin Glozman on the birth of a baby boy!


December 21, 2014

Mazel Tov to Menachem and Valeri Stavnitser on the birth of a baby boy!


December 16, 2014

Mazel Tov to Avraham and Michele Dimarsky on the birth of a baby boy! Mazel Tov to grandparents Rabbi and Mrs. Dimarsky and to Felix and Ella Fridberg!


December 11, 2014

Mazel Tov to Batya Burd on her engagement!


December 7, 2014

Mazel Tov to Yosi Stesel on becoming a BarMitzvah!


December 2, 2014

Mazel Tov to David and Rachel Dreytser on the birth of a baby boy!


October 28, 2014

Mazel Tov to Yehoshua and Adina Dimarsky on the birth of a baby girl Sarah Chana!


October 21, 2014

Mazel Tov to Alex and Yocheved Isaacson on the birth of a baby boy!


August 31, 2014

Mazel Tov to Avi Rosenberg and Masha Rapoport on their marriage!


August 24, 2014

Mazel Tov to Chaya Chertok and Pinchas Leybov on their wedding!


July 4, 2014

Mazel Tov to Baruch and Chaya Sarah Fedorovsky on the birth of a baby boy!


June 10, 2014

Mazel Tov to Yan and Inna Obodyanik on the birth of a baby boy!


June 7, 2014

Mazel Tov to Igor and Innessa Donskoy on the birth of a baby boy!


May 21, 2014

Mazel Tov to Max and Irina Stesel on the birth of a baby boy!


March 15, 2016

Condolences to Alex Babitsky, Allan and Sam Babitsky on the loss of their mother and grandmother


April 16, 2015

Condolences to Stavnitser families on the loss of their grandmother Ida


February 18, 2015

Condolences to Alex Isaacson on the loss of his father


December 29, 2014

Condolences to Dmitry Maktaz on the loss of his father Arkady


December 28, 2014

Condolences to Dmitry Mazia on the loss of his father Petr


December 16, 2014

Condolences to Michael and Gregory Sutin on the loss of their mother Dina


December 16, 2014

Condolences to Milshteyn and Gilman families on the loss of a mother and grandmother Sima Sherman


December 12, 2014

Condolences to Boris and Slava Velidnitsky on the loss of their father Isaak


December 11, 2014

Condolences to Zina, Marina and Yan Zeleznyak on the loss of their husband and father David


June 5, 2014

Our condolences to Alex and Nik Turik on the loss of their friend and mentor Harold Eisenberg