Date Parsha Kidush
May 13, 2023 Behar, Behukosai Reserved
May 20, 2023 Bemidbar Reserved
May 26, 2023 Shavuos I Reserved
May 27, 2023 Shavuos II Reserved
June 3, 2023 Naso Reserved
June 10, 2023 Beha`aloscha Reserved
June 17, 2023 Shelach Lecha Reserved
June 24, 2023 Korach Available
July 1, 2023 Chukas, Balak Reserved
July 8, 2023 Pinchas Available
July 15, 2023 Matos, Maseh Available
July 22, 2023 Devorim, Shabbos Chazon Available
July 29, 2023 Vaeschanan, Shabbos Nachamu Available
August 5, 2023 Eikev Reserved
August 12, 2023 Re`eh Available
August 19, 2023 Shoftim Available
August 26, 2023 Ki Seitze Available
September 2, 2023 Ki Savo Available
September 9, 2023 Nitzavim, Vayelech Available
September 16, 2023 Rosh Hashana I Available
September 17, 2023 Rosh Hashana II Available
September 23, 2023 Ha`azinu, Shabbos Shuva Available
September 30, 2023 Sukkos I Available
October 1, 2023 Sukkos II Available
October 7, 2023 Shmini Atzeres Available
October 8, 2023 Simchas Torah Available
October 14, 2023 Bereshis Available
October 21, 2023 Noach Available
October 28, 2023 Lech Lecha Available
November 4, 2023 Vayera Available
November 11, 2023 Chaye Sarah Available
November 18, 2023 Toledos Available
November 25, 2023 Vayetze Available
December 2, 2023 Vayishlach Available
December 9, 2023 Vayeshev Available
December 16, 2023 Miketz Available
December 23, 2023 Vayigash Available
December 30, 2023 Vayechi Available
January 6, 2024 Shemos Available
January 13, 2024 Vaera Available
January 20, 2024 Bo Available
January 27, 2024 Beshalach, Shabbos Shira Available
February 3, 2024 Yisro Available
February 10, 2024 Mishpotim Available
February 17, 2024 Terumah Available
February 24, 2024 Tetzavveh Available
March 2, 2024 Ki Sissa Available
March 9, 2024 Vayakhel, Shabbos Shkolim Available
March 16, 2024 Pekudei Reserved
March 23, 2024 Vayikra, Shabbos Zochor Available
March 30, 2024 Tzav, Shabbos Parah Available
April 6, 2024 Shemini, Shabbos HaChodesh Available
April 13, 2024 Tazria Available
April 20, 2024 Metzora Available
April 27, 2024 Shabbos Pesach Available
May 4, 2024 Acharei Mos Available
May 11, 2024 Kedoshim Reserved
May 18, 2024 Emor Available
May 25, 2024 Behar Available
June 1, 2024 Behukosai Available