October 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
16 Tishri
1
Sukkos II
17 Tishri
2
Chol Hamoed Sukkos
18 Tishri
3
Chol Hamoed Sukkos
19 Tishri
4
Chol Hamoed Sukkos
20 Tishri
5
Chol Hamoed Sukkos
21 Tishri
6
Hoshana Rabbah
22 Tishri
7
Shemini Atzeres
23 Tishri
8
Simchas Torah
24 Tishri
9
25 Tishri
10
26 Tishri
11
27 Tishri
12
28 Tishri
13
29 Tishri
14
Shabbos Mevorchim
Bereshis
30 Tishri
15
Rosh Chodesh
1 Heshvan
16
Rosh Chodesh
2 Heshvan
17
3 Heshvan
18
4 Heshvan
19
5 Heshvan
20
6 Heshvan
21
Noach
7 Heshvan
22
8 Heshvan
23
9 Heshvan
24
10 Heshvan
25
11 Heshvan
26
12 Heshvan
27
13 Heshvan
28
Lech Lecha
14 Heshvan
29
15 Heshvan
30
16 Heshvan
31