December 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
18 Kislev
1
19 Kislev
2
Vayishlach
20 Kislev
3
21 Kislev
4
22 Kislev
5
23 Kislev
6
24 Kislev
7
Erev Chanukah
25 Kislev
8
Chanukah I
26 Kislev
9
Chanukah II
Shabbos Mevorchim
Vayeshev
27 Kislev
10
Chanukah III
28 Kislev
11
Chanukah IV
29 Kislev
12
Chanukah V
1 Tevet
13
Chanukah VI
Rosh Chodesh
2 Tevet
14
Chanukah VII
3 Tevet
15
Chanukah VIII
4 Tevet
16
Miketz
5 Tevet
17
6 Tevet
18
7 Tevet
19
8 Tevet
20
9 Tevet
21
10 Tevet
22
Fast Asara BTeves
11 Tevet
23
Vayigash
12 Tevet
24
13 Tevet
25
14 Tevet
26
15 Tevet
27
16 Tevet
28
17 Tevet
29
18 Tevet
30
Vayechi
19 Tevet
31