October 2022
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
6 Tishri
1
Vayelech, Shabbos Shuva
7 Tishri
2
Selichos
8 Tishri
3
Selichos
9 Tishri
4
Erev Yom Kippur
10 Tishri
5
Yom Kippur
11 Tishri
6
12 Tishri
7
13 Tishri
8
Ha`azinu
14 Tishri
9
Erev Sukkos
15 Tishri
10
Sukkos I
16 Tishri
11
Sukkos II
17 Tishri
12
Chol Hamoed Sukkos
18 Tishri
13
Chol Hamoed Sukkos
19 Tishri
14
Chol Hamoed Sukkos
20 Tishri
15
Chol Hamoed Sukkos
21 Tishri
16
Hoshana Rabbah
22 Tishri
17
Shemini Atzeres
23 Tishri
18
Simchas Torah
24 Tishri
19
Isru Chag
25 Tishri
20
26 Tishri
21
27 Tishri
22
Shabbos Mevorchim
Bereshis
28 Tishri
23
29 Tishri
24
30 Tishri
25
Rosh Chodesh
1 Heshvan
26
Rosh Chodesh
2 Heshvan
27
3 Heshvan
28
4 Heshvan
29
Noach
5 Heshvan
30
6 Heshvan
31