May 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
10 Iyyar
1
11 Iyyar
2
12 Iyyar
3
13 Iyyar
4
14 Iyyar
5
Pesach Sheini
15 Iyyar
6
Emor
16 Iyyar
7
17 Iyyar
8
18 Iyyar
9
Lag BOmer
19 Iyyar
10
20 Iyyar
11
21 Iyyar
12
22 Iyyar
13
Behar, Behukosai
23 Iyyar
14
24 Iyyar
15
25 Iyyar
16
26 Iyyar
17
27 Iyyar
18
28 Iyyar
19
Yom Yerushalayim
29 Iyyar
20
Shabbos Mevorchim
Bemidbar
1 Sivan
21
Rosh Chodesh
2 Sivan
22
3 Sivan
23
4 Sivan
24
5 Sivan
25
Erev Shavuos
6 Sivan
26
Shavuos I
7 Sivan
27
Shavuos II
8 Sivan
28
Isru Chag
9 Sivan
29
10 Sivan
30
11 Sivan
31